Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Son güncelleme tarihi: 04.12.2017
1. Taraflar
a) www.jetrehber.com internet sitesinin faaliyetlerini Tv Radyo, Posta ve İnternet Hizmetleri (Bundan böyle
“Jet Rehber” olarak anılacaktır).
b) www.jetrehber.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Jet Rehber’in sahip olduğu www.jetrehber.com internet sitesinin genel
kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.
3. Tanımlar
Hizmet/Hizmetler : Üyelerin iş bu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
amacıyla Jet Rehber tarafından ortaya konulan uygulamalar.
Web Sitesi :www.jetrehber.com alan adı ile ulaşılabilen Jet Rehber’in iş bu sözleşme ile kapsamı
belirlenen hizmetleri sunduğu web sitesi
Üye/Üyeler : Web sitesine üye olan ve web sitesi’nde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden
yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.jetrehber.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
kanunlar önünde doğru olduğunu, Jet Rehber’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı
tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Jet Rehber tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm
sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Jet Rehber’e karşı ileri sürülebilecek tüm
iddia ve taleplere karşı, Jet Rehber’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve
sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye, www.jetrehber.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.jetrehber.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif
haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını
önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.jetrehber.com internet sitesi ve/veya hakkında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan,
kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu
görüş ve düşüncelerin Jet Rehber ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Jet Rehber’in üyenin beyan edeceği
fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan
edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
3.6. Jet Rehber üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek
zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.jetrehber.com internet sitesinin kullanılmasından
dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Jet Rehber’den tazminat talep etmemeyi peşinen
kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya
bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar
tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Jet Rehber’in bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,
Jet Rehber’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma
hakkı saklıdır.
3.9. Jet Rehber’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya,
belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Jet Rehber’in
hiçbir sorumluluğu yoktur. Jet Rehber veya üye tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü
kaydı silip silmeme kararı Jet Rehber’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya
tazminat talebinde bulunamaz
3.10. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı tarafından www.jetrehber.com internet sitesi
üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.
3.11. Üyelerin birbirleri ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.
3.12. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri
kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
3.13. www.jetrehber.com internet sitesi yazılım içeriği ve tasarımı Jet Rehber’in kullanım hakkı olup,
bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar
üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen
başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında
korunmaktadır. Aksi belirtilmedikçe ticari yada kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin
kullanılamaz.
3.14. Jet Rehber tarafından www.jetrehber.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik
olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının
adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen
sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler
toplanabilir.
3.15. Jet Rehber , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal
gereklere uygun hareket etmek veya Jet Rehber’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ticarikayıt ve
Jet Rehber’in web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi
niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.16. Jet Rehber web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut
imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi
virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda
üye Jet Rehber web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve
bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.17. Jet Rehber , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti
değiştirme ya da sona erdirme veya Jet Rehber web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme
hakkını saklı tutar.
3.18. Üye bilgileri Jet Rehber tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu
bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb.
konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin kullanıcılarına sunduğu
deneyimi ve www.jetrehber.com internet sitesini geliştirmektir.
3.19. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen
hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen Jet Rehber’in
takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları
korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı
ihlal hallerinden olacağından, Jet Rehber’in üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.
3.20. Jet Rehber’in , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da
yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.21. Taraflar, Jet Rehber’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK
madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği
hususunu kabul ve beyan eder.
3.22. Jet Rehber, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta
adreslerine pazarlama, kampanya ve/veya kampanyalara ilişkin, indirim, hediye, promosyon, yarışma,
oyun .vb bilgilendirme elektronik postaları , cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme ve anlık
bildirim (kampanya, uyarı, anket ve reklamlara ilişkin) gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye
işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme elektronik posta adresine ve
bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.23. Jet Rehber , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni
tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına
bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.jetrehber.com’da yayınlandığı andan itibaren
geçerli olacak ve www.jetrehber.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş
kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
3.24. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin tüm
hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul
eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile Jet Rehber’in
uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Jet Rehber, üyenin sözleşmeye aykırı
davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her
türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Jet Rehber tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar
yürürlükte kalacaktır. Jet Rehber üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi
durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilafların İhlali
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Samsun Mahkemeleri ve Samsun İcra Daireleri yetkilidir.
6. Tebligat Adresleri
Üyenin Jet Rehber’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü
bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde
bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış
sayılacağını kabul ederler.
Jet Rehber tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her
türlü bildirimin elektronik postanın Jet Rehber tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya
ulaştığı kabul edilecektir.
7. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik
sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması
anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Araç çubuğuna atla